Mienskiplik stroom ynkeapje

© Omrop Fryslân
De provinsje Fryslân, de 31 Fryske gemeenten, it Frysk Museum, it Princessehof en de provinsjale biblioteek wolle mienskiplik stroom ynkeapje.
De stroomhannel wurdt aanst liberalisearre en dat bestsjut dat ôfnimmers sels har leveransier kieze kinne. Troch mei elkoar saken te dwaan kin de stroom goedkeaper ynkocht wurde. Wethâlder Brok hat mei de partijen om 'e tafel sitten.