Portefeuille Sluiter bekend

© Omrop Fryslân
De nije Ljouwerter wethâlder Sluiter sil him dwaande hâlde mei it grutte stêdebelied, ferslavingssoarch en mienskiplike opfang. Sluiter hat in stik fan de portefeuille fan syn foargonger De Haan en fan Bearn Bilker krigen.
Sluiter hat ûnderwiis en de sinteraasje trochskood nei wethâlder Krol, de opfolger fan Bilker. Hy wurdt takom jier ynstallearre as wethâlder.