Nij museum foar moderne keunst

© Omrop Fryslân
Oranjewâld krijt syn museum foar moder- ne keunst. It ûntwikkelingsprogramma 'Kompas voor het Noorden' en de stich- ting Belvédère' soargje foar it jild.
Neist it museumplan lizzen by de subsydzjejouwers ek noch fersiken om in museumpark mooglik te meitsjen. De reaksje dêrop moat ynkoarten komme, want subsydzjebetingst is dat it projekt healwei 2003 klear is.