Rabofililalen ticht yn 5 doarpen

© Omrop Fryslân
Fiif doarpen yn it Noardwesten fan Fryslân reitsje har Rabobank-filiaal kwyt. It giet om de filialen yn Bitgummole, Deinum, Dronryp, Seisbierrum en Winsum.
De filialen lûke te min klanten en binne dêrtroch net rendabel. Dat wylst der de kommende tiid ek noch flink ynvestearre wurde moat yn nije apparatuer, ûnder oare troch de komst fan de Euro.