Net folle oanfragen needfûns

© Omrop Fryslân
By it tongblierneedfûns binne 134 oanfragen binnen kommen. De helte dêrfan is troch boeren dien en de oare helte komt fan ûndernimmers dy't om in fergoeding freegje. Alve claims binne honorearre.
Neffens de LTO hat dat lege tal te krijen mei dat boeren amper oan de betingsten foldogge om foar jild yn de benea- ming te kommen. Ek in spesjale kampanje hat net folle holpen.