Alders oer bydragen sweefbaan

© Omrop Fryslân
It Noarden en it kabinet sitte op inoar te wachtsjen as it giet om it jaan fan in bydrage foar de magneetsweefbaan. Dat seit de Grinzer kommissaris Alders. It kabinet wol in priisfraach útskriuwe foar in ûntwerp fan de sweefbaan.
Alders fynt dat de ynstjoerders fan de priisfraach dan wol witte moatte hokker bydrage it Noarden jaan wol. Hy hat hjir yn de steatekommisje nochris op oantrune