PAL: se koe net foarsitterje

© Omrop Fryslân
Boargemaster Van Maaren wie in strieminne foarsitter fan riedsgearkomsten. Se helle nammen en moasjes trochinoar, en soarge foar in gaotysk ferrin fan gearkomsten. De argewaasje hjiroer waard yn 'e rin fan 'e tiid hieltiid grutter, benammen omdat dit net oerbettere.
Fraksjefoarsitter Uiterdijk Winkel fan Pal/Grien Links is dan ek bliid mei it fuortgean fan Van Maaren.