Sulveren Skries útrikt

© Omrop Fryslân
Feehâlder Leenstra fan St. Nyk en Waterlander fan de fûgelwacht Doniawerstal hawwe moandei de Sulveren Skries útrikt krigen. Se krigen de priis foar harren projekt 'Maaitrappenbeheer voor weidevogels'. Dêryn wurde stikken lân mei fûgelnêsten letter meand as oare dielen.
De Sulveren Skries is de jierlykse priis foar it bêste plan op it mêd fan agrarysk- en lânskipsbehear.