Gemeente wol brêgejild ôfskaffe

© Omrop Fryslân
Boarnsterhim sil ûndersykje oft it brêgejild ôfskaft wurde kin. Boarnster- him soe dan de earste gemeente yn Frys- lân wêze dy't gjin brêgejild freget.
Ut it ûndersyk moat dúdlik wurde hoe't de brêgen betelber betsjinne wurde kinne sûnder dat der direkte ynkomsten foaroer steane. Ek wol de gemeente witte oft it nedich is brêgen automatysk te betsjinjen.