Sutelaksje rint dat it slydjaget

© Omrop Fryslân
Nei in folsleine wike suteljen komt de foarriedige tuskenstân út op goed f 96.000,=. De aksje dy't ferline wike tiisdei hâlden wurde soe yn Surhuzum, is fanwege de ramp yn Amearika, ferskood nei 24 septimber.
It boek dat it meast ferkocht wurdt is 'De kâlde erfenis' fan Hylke Speerstra. 'Guozzeroer', de lêste roman fan Rink van der Velde, is in goede twadde.