Aaisikers ferplichte neisoargers

© Omrop Fryslân
Aaisikers dy't net oan neisoarch dwaan wolle, meie kommend jier net mear it fjild yn om ljipaaien te sykjen. De aaisikerskaart ferdwynt en dêrfoar yn 't plak komt de neisoarchkaart.
Neffens Osinga fan it BFVW binne it ôfrûne jier 3500 aaisikerskaarten ferkocht oan aaisikers dy't net oan neisoarch dogge. Osinga ferwachtet dat in part dêrfan dat no wol dwaan sil.