Banen fuort by Friesland Coberco

© Omrop Fryslân
Tusken 2002 en 2005 ferdwine der by Friesland Coberco 189 arbeidsplakken. It suvelkonsern wol ophâlde mei de produksje fan waaipoeier. Yn Dronryp en Easterwâlde kostet dat 26 banen.
Mei de produksje fan waai, in grûnstof foar bistefoer, wurdt te min winst makke. Benammen yn Borculo komt de klap hurd oan. Dêr ferwine 150 fan de 300 plakken.