It Frysk de 44ste taal op it WWW

© Omrop Fryslân
Neffens in Dúts wittenskiplik ûndersyk is it Frysk de 44ste taal op ynternet. It Ingelsk slacht noch foar master op: 65 % fan alle websites is yn dy taal skreaun. It oanpart fan it Ingelsk rint lykwols werom. It Nederlânsk stiet op op in tolfde plak: 0,94 % fan alle websites is yn it Nederlânsk.
Neffens ûndersiker Stefan Langer nimt it taalferskaat op ynternet ta.