Eilanner taal ferdwynt stadich

© Omrop Fryslân
It giet net goed mei it Skiermûntseagers. Hieltiten minder minsken prate de taal, dy't driget út te stjerren. De gemeente tinkt dat se dat net keare kin.
Fan de tûzen eilânbewenners prate noch sa'n hûndert it 'eilanners', in mjuks fan Frysk, Dútsk en Deensk. Koartlyn is it earste wurdboek fan it Skiermûntseagers útjûn, mei 30.000 wurden.