Eksamen Frysk net op ynternet

© Omrop Fryslân
Spaansk, Turks, Arabysk, Russysk en Gryks. Fan al dy talen steane de antwurden fan de skoalle-eksamens op ynternet. Mar fan it Frysk net, ek al is dat de twadde rykstaal.
Neffens it Cito is dat "om't der in seleksje makke wurde moast." Alex Riemersma, belutsen by it opstellen fan it eksamen Frysk, tinkt dat de antwurden oar jier wol op ynternet steane.