Waadrinne mei wer

© Omrop Fryslân
Omdat it tafersjochgebiet om Ie en Eanjum hinne wer iepen is, kin ek mei it waadrinnen wer úteinset wurde. De waadrinorganisaasjes ha de lêste wiken wiidweidich oerliz hân oer dizze kwestje.
De belutsen boeren yn Noard-Grins, it Wetterskip Fryslân en de gemeente Dongeradiel ha ek oanjûn gjin beswier mear te hawwen tjsin it waadrinnen, mitsdat bepaalde rûtes oanpast wurde.