Sjuery Pyt van der Zee-priis

© Omrop Fryslân
Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe trije leden beneamd foar de sjeury fan de Pyt van der Zee-priis. Dat is de nije provinsjale priis foar it amateurtoaniel. De sjueryleden binne Jan Arendz, Anna Bilker en Klaas Wielinga.
De Pyt van der Zee-priis wurdt om 'e trije jier úrikt, foar it earst yn novimber dit jier. De priis bestiet út in oarkonde en 4000 gûne.