8 groepen 2-talige berneopfang

© Omrop Fryslân
Catalpa en de Stifting Pjutteboartersplak hoopje noch dit jier berneopfang foar 128 bern te realisearjen yn Ljouwert. Njonken De Friese Poort hat no ek it Friesland College him oansletten by it inisjatyf foar 2-talige berne-opfang.
By beide ROC's komme 4 groepen berneopfang. Catalpa-direkteur Margriet Drijver makke dit tiisdei bekend op in ynformaasjejûn oer twatalige berne-opfang.