Sinezen te gast op Provinsjehûs

© Omrop Fryslân
Tiisdei wie in delegaasje Sinezen te gast op it Provinsjehûs. Fryslân hat in freonskipsbân mei de Sinese provinsje Sichuan. Doel is om ta bettere gearwurking te kommen.
Ien dei is de groep yn Fryslân. Nei in besite oan it Van Hall-ynstitút ha de gasten wat iten yn it Provinsjehûs. Fral de Steatenseal smite hege eagen. De stoel fan Nijpels wie dan ek net feilich