Pleit foar sosjale tsjinstplicht

© Omrop Fryslân
Minsken soene mear dwaan moatte foar de mienskip en net allinnich sels jild fertsjinje wolle. Foarsitter Cornelis fan it gewest Fryslân pleitet dêrom foar in soarte sosjale tsjinstplicht.
Cornelis sei dat by de fiering fan 1 maaie. Op dy dei wurdt betocht wat ús foarâlden dien hawwe foar de rjochten fan de arbeider. Yn de measte Europeeske lannen is 1 maaie in frije dei.