Foksen bedriigje greidefûgels

© Omrop Fryslân
It belied foar fûgelbehear fanút Den Haach wei soe net klopje. Boeren krije subsydzje om in tal bunders fan harren lân leech te hâlden foar de greidefûgels. Mar der wurdt neat dien tsjin de foksen dy't de nêsten leechhelje.
De foks foarmet in hieltyd gruttere bedriging foar de greidefûgels. Der geane stimmen op om it jeien op foksen wer ta stean.