Nije foarjiersnota Snits

© Omrop Fryslân
Yn de nije foarjiersnota fan B&W fan Snits is ûnder mear in soad jild frijmakke foar kultuer. 12 miljoen gûne is bestimd foar fjouwer wichtige projekten.
Spearpunten binne: it opsetten fan in nij teater njonken it al besteande Amicitia en in sintrum foar de keunsten, mooglik yn kombinaasje. Dêrnjonken wurde de subsydzjes foar amateurferienings opnij ikere en wurdt it Waltahûs opknapt.