'Gebiet fan tafersjoch'

© Omrop Fryslân
It gebiet 10 kilometer om de tongblierbesmetting hinne jildt as 'gebiet fan tafersjoch'. It sit net op slot, mar binne wol in tal beheinings.
Evenhoevige bisten meie net ferfierd wurde oer de wei, likegoed as sperma, aaisellen, embryo's en dong. Besite by feeboeren is ferbean, ek foar minsken dy't dêr foar it berop wêze moatte. Utsûnderingen wurde per gefal besjoen.