Berne-opfang siket gearwurking

© Omrop Fryslân
Trije stichtingen dy't berne-opfang yn Súdeast-Fryslân fersoargje, sille gearwurkje om better konkurrearje te kinnen. It giet om de opfang op It Hearrenfean, yn Smellingerlân en Tytsjerksteradiel.
De mooglikheid foar gearwurking wurdt ûndersocht. Mooglikheden dy't besjoen wurde, binne legere personielskosten en kwaliteitsferbettering troch skaalfergrutting.