Drege tiden foar Hylper museum

© Omrop Fryslân
It binne drege tiden foar it Hidde Nijland Museum yn Hylpen. It museum, dat de Hylper wen- en libbenskultuer út earder tiden sjen lit, hat te krijen mei grutte tebekrin fan besikers.
Om it Hidde Nijland Museum ta te rieden foar de kommende jierren sil in ekstern buro útsykje hokker rjochting it museum út moat. It stiet fêst dat de skoalbern wer oer de drompel moatte.