Opjaan foar Fers

© Omrop Fryslân
Skoallen kinne noch oant ein maart in kandidaat opjaan foar Fers. Dat is in foardrachtskriich foar basisskoallebern fan groep 7 en 8. Ferstival foar it fuortset ûnderwiis is 'it gruttere broerke' fan Fers.
De earste wedstriid is op 18 maaie, mei Sipke Jan Bousema as presintator. It GCO en Omrop Fryslân organisearje it. Opjaan op telefoannûmer 058 - 284 34 28.