Untsmettingsmatsjes rôversguod

© Omrop Fryslân
Foar inkelde bedriuwen yn de lânbousektor hat de tongblierdriging positive gefolgen. It bedriuw Latei Landbouw en Milieu fan Terbant kin de ûntsmettingsmatsjes hast net oanslepe.
De matsjes kostje 300 gûne it stik en geane hiel Europa troch. Se wurde kocht troch (lânbou-)skoallen, mar ek troch feehâlders dy't gjin inkeld risiko rinne wolle.