Aaisykjen keppele oan neisoarch

© Omrop Fryslân
Aaisikers binne tenei ek neisoargers. Dat ha de Fryske fûgelwachtbestjoeren besletten. Sa moat de takomst fan de greidefûgels feilich steld wurde.
In mearderheid fan de fûgelwachten is akkoart gien mei it útstel fan de BFVW om aaisykjen en neisoarch oan inoar te keppeljen. De fûgelwachters geane oars foarearst it lân net yn, fanwege de tongbliersykte.