Regionaal fûns foar keunst

© Omrop Fryslân
De rykssubsydzjes foar noardlike keunstynstellingen moatte yn fiif kategoaryen falle. Dat fine trije noardlike ynstânsjes, wêrûnder Keunstwurk.
Se meitsje ûnderskied tusken lanlike, regionale, provinsjale en gemeentlike fûnsen. Neffens de ynstellingen soe in regionaal fûns- fan 100 miljoen gûnebetter wêze foar de kwaliteit fan de provinsjale keunst.