Fryske gedichten foar jongerein

© Omrop Fryslân
Baukje Wytsma hat in bondel mei Fryske gedichten skreaun foar jongerein fan 13 jier ôf. Yn 'Lokaal 13' stean gedichten mei ûnderwerpen as skoalle, leafde, seksualiteit, popmuzyk en iensumens.
De bondel is foarmjûn as in soarte fan skoalaginda en is yllustrearre mei dynamyske foto's. Jongeren dy't ris in gedicht skriuwe wolle, kinne dat maile nei Baukje Wytsma: wr7743@wolmail.nl