Aisykjen hieltyd mear yn 'e kiif

© Omrop Fryslân
De beswieren tsjin it aisykjen út de Europeeske Kommisje sille yn de takomst hieltyd grutter wurde. Dat ferwachtet deputearre Heldoorn. Benammen de fûgelrjochtline kin in bedriging foarmje foar it ljipaisykjen.
Neffens Heldoorn is in goede neisoarch fan grut belang en in goed argumint om ek yn de takomst aisykje te kinnen. DS ha de slutingsdatum op 9 april bepaald.