Fragen oer it Frysk yn Brussel

© Omrop Fryslân
Yn it Europeesk Parlemint hat Bart Staes fragen steld oer it foarnimmen fan de Universiteit fan Amsterdam om de learstoel Frysk op te heffen. Hy wiist der op, dat dit folslein yn striid is mei mei it Europeesk Jier fan de Talen.
Staes sit yn it Europeesk Parlemint foar de Flaamske Volksunie. Dy makket diel út fan de EFA (in ferbân fan regionale partijen) dy't gearwurket mei de Grienen.