Wetteroerlêst troch teiwaar

© Omrop Fryslân
It teiwaar hat rûnom foar wetteroerlêst soarge. Op in soad diken yn doarpen en stêden lei in laach sniesmots. Snieploegen, wykserviceteams en sels Fryslân Miljeu ha bot dwaande west mei oprêden. Yn oare gefallen moast der wachte wurde oant it sniewetter yn it rioel ferdwûn.
Autodiken en provinsjale wegens binne sniefrij op 'e berms nei. Dêr kin it noch wol gefaarlik wêze.