Karmasters toaniel socht

© Omrop Fryslân
De Stichting Amateurtoaniel Fryslân is op 'e syk nei karmasters. In karmaster sit yn 'e sjuery by de jierlikse toanielkriich dêr't 80 selskippen yn fiif klassen oan meidogge. Niget oan toaniel en in krityske hâlding foar de útfiering fan in stik oer binne de betingsten.
Belangstellenden kinne fan septimber ôf de kursus folgje. Ynljochtingen by Jaap Mulder (tel. 0511-46 49 62).