Ljouwert wol better miljeubelied

© Omrop Fryslân
Ljouwert wol yn syn miljeubeliedsplannen fierder yn 'e takomst sjen. Dêrom hjit it nije miljeubeliedsplan no it Duorsumheidsplan Ljouwert. De nije plannen moatte Ljouwert skjinner, sûner en leefberder meitsje.
De kommende 4 jier is der omtinken foar projekten op wyknivo, it better ynsammeljen fan ôffal, lûdsoerlêst en it op 'e nij besjen fan miljeufergunnings.