Ynhelslach by wachtlisten

© Omrop Fryslân
De oanpak fan de wachtlisten yn de soarch docht oant no ta noch net echt fertuten. Der melde harren hieltyd mear minsken oan dy't de hoop op in plakje oars al opjûn hiene.
Dizze saneamde 'ferburgen fraach' hat gefolgen foar de handicaptesoarch en de ferpleech- en fersoargingstehûzen. De wachtlisten dêrfoar binne oant no ta allinnich mar langer wurden.