Mies Bouwman iepent De Pleats

© Omrop Fryslân
In útfanhûzerspleats yn Himpens is freed offisjeel iepene troch de âldtelevyzjepresintatrise Mies Bouwman. Se bea in sjek fan 10.000 gûne oan oan de inisjatyfnimmers Visser en Schuurmans fan De Pleats by Ljouwert.
Handikapte jongeren kinne by de projektpleats oan it wurk. Ek bern mei swierrichheden leare op De Pleats op 'e nij te funksjonearjen yn de maatskippij.