Kampanje 'Flechtlingen Wolkom'

© Omrop Fryslân
Mei de kampanje 'Flechtlingen Wolkom' wol de Fryske Ried fan Tsjerken asylsikers helpe yn te boargerjen. In netwurk fan azc's, tsjerken en pleatslike ferieningen moat it draachflak foar de opfang fan asylsikers fergrutsje.
De tsjerken wolle in belangrike funksje spylje yn it kreëarjen fan begyp foar de sitewaasje fan asylsikers. De minsk achter de asylsiker stiet dêrby sintraal.