Brosjuere moat Ljouwert helpe

© Omrop Fryslân
Mei in spesjale brosjuere besykje de gemeente Ljouwert en de provinsje Fryslân de Fryske haadstêd dochs de status fan netwurkstêd te besoargjen.
'Leeuwarden en internationale stedelijke netwerken' is de titel fan de brosjuere wêryn't alle arguminten nochris op in rychje set wurde. Alle Twadde-Keamerleden ha in eksimplaar krigen. It Kabinet nimt 15 desimber in beslút.