Reboelje yn 'e top Friese Wouden

© Omrop Fryslân
It rommelt yn 'e top fan de Friese Wouden yn Drachten. Twa leden fan de rie fan bestjoer hawwe harren funksje dellein. Se binne it ûnderling net iens oer it takomstich belied.
Beide leden wienen yn it ferline lid fan de direksje fan de thússoarchorganisaasje. It giet om frou Bruiniers en om foarsitter Verstraten.