Nije regeling foar boeren

© Omrop Fryslân
Der komt in nije fergoedingsregeling foar boeren yn de sân saneamde gedoochgebieten foar guozzen. Steatssiktaris Faber keart it jild út oan behearskommisjes. Earder krigen yndividuele boeren it bedrach streekrjocht fan it ryk.
Mei de nije regeling bepale boeren sels watfoar fergoeding oft se krije. Faber bepaalde ek dat alle regelingen tenei ûnder agrarysk natuerbehear falle.