Nicolai neamt útspraak wreed

© Omrop Fryslân
Wreed. Sa neamt dûmny Nicolai de útspraak fan de rjochtbank yn Swolle oer de Koerdyske famylje Düzgün. De âldste twa jonges fan de tsien gesinsleden meie asyl oanfreegje. De rest moat it lân út. De famylje wurdt sa út elkoar skuord.
Nicolai dy't foar tydlik ûnderdak fan it gesin soarge, fynt it ûnakseptabel dat flechtlingen yn Nederlân op strjitte set wurde, wylst der noch prosedueres rinne.