Betinking Slach by Warns

© Omrop Fryslân
De betinking fan de Slach by Warns hat dit jier as tema 'Taal en folk'-posityf taalgebrûk yn 'e praktyk. De betinking op it Reaklif is op 23 septimber en begjint om 13.45 oere mei de iepening fan it fernijde monumint. Sprekker is deputearre fan kultuer Bertus Mulder.
Moarns sil mei in foarum praat wurde oer it taalgebrûk yn 't algemien, middeis leit de klam op de oerheid.