Mooglik Frasch yn skoalatlassen

© Omrop Fryslân
De Noardfryske en Deenske minderheid yn Dútslân wol dat harren plaknammen ek twatalich yn skoalatlassen komme te stean. Der binne al soksoarte plannen foar de Sorbyske minderheid yn it bûnslân Saksen. Dat hat in oanfraach yntsjinne by de Dútske steat.
Wat foar de Sorben jildt, moat ek foar de Noardfriezen en Denen mooglik wêze, sa binne lokale politisi fan betinken