Ljouwert as 'netwerkstad'

© Omrop Fryslân
De gemeente Ljouwert wol 'netwerkstad' wurde. In netwurkstêd krijt fan it ryk miljoenen gûnen jiers foar ûnder oaren iepenbier ferfier en folkshúsfesting.
De regio Grins/Assen hat de status netwurkstêd al. Mar Ljouwert as netwurkstêd komt foarearst yn de plannen fan minister De Vries fan Binnenlânske Saken net foar. De gemeente lit it der lykwols net by sitte en sil no lobbye.