Undersyk praktykeksamen brommers

© Omrop Fryslân
Foar in wittenskiplik ûndersyk nei it hâlden en dragen fan bromfytsers wurde yn Fryslân 70 oant 90 brommerriders socht. Der sil besjoen wurde oft de ferkearsfeilichheid fergrutte wurdt mei in praktykeksamen.
No krije brommerriders allinnich nei in teoryeksamen in brommer-sertifikaat. Yn Nederlân barre jierliks 2000 brommerûngelokken wêrfan 80 mei deadlike ôfrin.