Betinking Kneppelfreed

© Omrop Fryslân
Takom jier moat der in betinking komme foar Kneppelfreed. Dat fynt Durk van der Schaaf fan Bitgummole. Op 16 novimber 2001 is it krekt 50 jier lyn dat Fedde Schurer foar it rjocht stie en de plysje it publyk mei geweld fuortjage.
De dei hat neffens Van der Schaaf wichtich west foar it fêstlizzen fan de rjochten fan it Frysk. De betinking moat fleurich wêze en ek de jeugd oansprekke.