60.000 Friezen binne ûndernimmer

Noch net wiene earder der yn Fryslân safolle ûndernimmers as no. Al jierren komme der in soad starters by en yn 2014 giene ek nochris minder bedriuwen fallyt. Dêrtroch binne der no In lytse 60.000 minsken yn Fryslân mei in eigen saak, en dat is in rekôr. Ek de hegeskoallen fernimme dat hieltyd mear studinten der oer neitinke om eigen baas te wurden. Sy krûpe faak byinoar op lokaasjes foar starters, lykas de kânselarij yn Ljouwert.
Der giene ferline jier yn Fryslân 3600 bedriuwen oer de kop.