Lytse kempings benaud foar belestingferheging

De Stichting Vrije Recreatie, dêr't in soad lytse kempings ûnder falle, is min te sprekken oer de plannen fan steatssiktaris Eric Wiebes fan finânsjes. Hy wol de BTW foar dizze SVR-kempings ferheegje fan 6 nei 21 prosint.
En dat wylst dizze kempings in protte minsken mei in lytse beurs lûke. As dy troch de hegere belesting net mear komme, soe dat guon SVR-kempings de kop kostje kinne. Yn Fryslân binne sa'n 175 SVR-kempings.