Nije bewenners monumintale Haersmastate Drachten

It monumintale gebou Haersmastate yn Drachten kriget nije bewenners. It 170 jier âlde gebou is no ynrjochte as flekskantoar. De earste hierders sitte der al yn. Der binne sechstjin ynrjochte kantoaren foar zzp'ers en lytse bedriuwen dy't ferlet hawwe fan fleksibele romtes.
It park om Haersma State hinne sil ek opknapt wurde. It kriget fan de Stasjonswei ôf de âlde sichtlinen werom.